Български Francais
     
Представяне
Услуги
Ценоразпис
Полезни връзки
Новини
Контакти
Моето семейство
     
 
Добре Дошли в сайта на Д-р Йовица Божков - кардиолог и Десислава Божкова - фармацевт.

Целта на тази информация е да имате правото на избор при търсене на медицинска помощ в гр. София.
Ние Ви предлагаме нещо повече от професионализъм - човешко отношение и стремеж към разрешаване на Вашия здравен проблем.

Д-р Йовица Божков е кардиолог към Диагностично Консултативен Център ХІ ООД гр. София. Като договорен партньор на НЗОК (Национална Здравноосигурителна Каса), Кардиологичен кабинет към ДКЦ ХІ ООД гр. София предлага следния обем здравни услуги:
 • Амбулаторни прегледи - първични и вторични.
 • Профилактична дейност.
 • Консултации.
 • Експертиза на временната неработоспособност.
 • Диспансеризация на хронично болни.
 • Общомедицински дейности - инжекции.
 • Високо специализирани дейности - 24 часа Холтер мониториране на артериалното налягане и ЕКГ Холтер; Ехокардиография.
 • Други инструментални изследвания: Рентгенография на бял дроб и сърце.
 • Електрокардиография.
 • Медико-диагностично изследване на кръв и урина.
 • Съвместно лечение с общо практикуващи лекари и други специалисти.
 • Издаване на медицински документи - за постъпване на работа в България и чужбина, за встъпване в брак, за шофьорски курсове.
 • Освидетелстване на здравния статус на донаборници за нуждите на армията.
 
     
 
 
   
  Представяне
 
     
  Д-р Йовица Борисов Божков - Специалист по Вътрешни Болести и Кардиология.

2006 г. - Кардиолог в ДКЦ ХІ ООД София.
2006 г. - Специалист по кардилогия.
2005 г. - Лекар в Спешен приемен кабинет на Национална Кардиологична Болница - София.
2004 г. - Специализация по Кардиология в Национална Кардиологична Болница - София.
2002 г. - Медицински стаж в в Clinique de l’Archette в Оливе - Франция.
2002 г. - Специалист по Вътрешни болести.
1998 г. - Докторант по Кардиология към КПВБ на Медицински Факултет - София.
1998 г. - Ординатор към Специализирана Болница по Сърдечно - Съдови заболявания и Рехабилитация - гр. Банкя.
1997 г. - Дипломиран магистър-лекар с наградата Златен Хипократ от Ректора на Медицински Университет - София за постигнат максимален успех от изпитите по медицина.
1996 г. - Медицински брат в реанимацията на Света Екатерина - София, Съдова Хирургия.

Магистър-фармацевт Десислава Илиева Божкова.
2007 г. - Диплома по фармация от Фармацевтичен факултет - София.
2006 г. - сътрудник в Аптека Биотика.
2004 г. - сътрудник в Аптека Гален.
 
     
     
 
Биография на Чудомир Начев - български лекар

Роден: 24 февруари 1936 г. София
Починал: 23 август 2005 г.

Чудомир Кирилов Начев е български лекар. Професор (от 1990) и академик (от 2003). Водещ специалист в областта на вътрешните болести и кардиологията. Роден е на 24 февруари 1936 г. в София. Завършва ВМИ - София и специализира във Великобритания, Виена, Дюселдорф и Париж. Член е на Кралския колеж на лекарите във Великобритания, както и на редица други престижни международни организации. Бивш директор е на Културния център Витгещайн във Виена. Ръководи Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести при Медицински университет - София, след напускането на която завежда клиниката по вътрешни болести на УМБАЛ Света Анна. Създава 14 лекарствени препарата. Разработва основно проблеми на хипертензиологията, патобиохимията и в частност функцията на металотионеиновите белтъци, епидемиологията на сърдечно-съдовите болести, неврокардиологията и др. Основава Българската национална академия по медицина. В качеството си на неин президент в 1992-2003 години създава и ръководи над 100 съботни симпозиуми, обхващащи различни области на медицината. Симпозиумите се провеждат съвместно с БАН и с Българската лига по хипертония. По този начин се явява една от движещите сили на продължаващото медицинско образование в България. Акедемик Начев почива през 2005 г. На следната 2006 е награден посмъртно с орден Стара планина.

Посвещавам този български кардиологичен сайт с най-дълбоко преклонение пред паметта на моя дългогодишен учител Академик Чудомир Начев! Благодарение на него имах шанс да стана кардиолог и да науча мъдрата истина, че лекарят лекува със сърцето и душата си и че най-ценното нещо в живота ни е здравето!
 
 
Д-р Йовица Божков
 
     
 
 
     
  Информативна стойност на инструменталните методи при изследване на сърдечно-болния.
 • Електрокардиография (ЕКГ) - 12 отвеждания в покой:
  Представлява графично регистриране на електродвижещото напрежение, което се създава в сърцето преди всяко негово съкращение и се провежда до всички части на тялото. Има решаващо значение при диагнозата на ритъмните и проводните нарушения, острия миокарден инфаркт, особено с Q (QS) - патология (трансмурален инфаркт), нестабилна ангина пекторис, атипичната (вариантна) ангина на Prinzmetal, остър перикардит, остър миокардит, WPW - синдром, синдром на удължен Q-T интервал и други. Значителна информация се получава при ЕКГ - диагноза на левокамерното и/или деснокамерното обременяване при тенсионно или обемно натоварване на сърцето и хипертрофична кардиомиопатия. ЕКГ в покой има относително малка информативна стойност при хроничната ИБС. Значителна част от болните с хронични сърдечни заболявания имат ЕКГ, която показва лекостепенни ST-T - изменения (хронична ИБС, констриктивен перикардит, миокардит, дилатативна или рестриктивна кардиомиопатия, инфилтративна кардиомиопатия и др.). Нормалната ЕКГ в покой не изключва наличието на сърдечно заболяване, включително тежко. Обратно, наличието на не тежки, неспецифични ST-T - изменения не означава винаги наличието на сърдечно заболяване и миокардно увреждане. При много от тези случаи се касае за невровегетативно повлияване на реполаризацинната част на ЕКГ. Информативната стойност на ЕКГ е значителна, когато ЕКГ - анализ се прави в съчетание с клиничната съпоставка.

 • Холтер 24Н ЕКГ:
  Представлява голямо постижение на неинвазивната инструментална диагностика и съвременната кардиоритмология. Тя дава много голяма информация при изясняване на субективна симптоматика (синкоп, сърцебиене, пристъпи на прилошаване, замайване, гръдна болка, задух) с неизяснен произход и съмнение за тахиаритмична генеза на посочената симптоматика. Освен това, има решаващо значение за определяне на вида, честотата, степента и комплексността на бързопреходни, често рецидивиращи ритъмни и проводни нарушения. Може да бъде много полезна при определяне на ефекта от медикаментозно и нефармакологично (аблация, пейсмейкър, операция) лечение на сърдечни аритмии. Дава възможност да се регистрират пристъпи на миокардна исхемия (ST-депресия) с или без ангинозна болка.

 • Ехокардиография (ЕхоКГ):
  Изследване, което дава изключително голяма и точна информация и е в основата на съвременната кардиодиагностика. Ехокардиографията е метод, при който чрез ултразвукови вълни, изпратени към сърцето и големите съдове се изобразяват на екран - ултразвукови отражения - ехата на различните структури-междукамерната и междупредсърдната преграда, свободни стени на камерите, предсърдията, аортата и белодробната артерия, митралната, аортната и трикуспидална клапа, камерните и предсърдните кухини. ЕхоКГ - изследване може да се направи от различни места (прозорци) на прекордиума, югуларната ямка и субксифоидно. Тази ЕхоКГ се нарича трансторакална, т.е. с трансдюсер, поставен върху гръдния кош. През последните години беше въведен в рутинно приложение и трансезофагеалната ЕхоКГ, т.е. с трансдюсер, въведен с гастроскопска техника в хранопровода на нивото на сърцето.
  Съвременната ЕхоКГ включва няколко разновдности:
  1). Едноразмерна (М-МОДЕ)
  2). Двуразмерна (2РЕхоКГ)
  3). Доплер ехокардиография в три варианта - с пулсиращ доплер (пулсов доплер), с продължителна вълна (СW-Доплер) и цветен Доплер.
  Едноразмерната и двуразмерната ЕхоКГ дават образа на сърдечните структури и техните движения (морфология и кинетика) , а Доплер ЕхоКГ представя кривата на скоростта на кръвотока в точно определено място на сърцето, т.е. локализира точно мястото на кръвотока, чиято скорост се регистрира. Той обаче може да измерва само сравнително ниски скорости. Доплер с продължителна вълна (СW) не може да локализира мястото на кръвотока, чиято скорост се представя. За сметка на това този метод измерва високи скорости и е подходящ за определяне на градиенти на налягане. Цветната Доплер ЕхоКГ е видоизменена пулсова Доплер ЕхоКГ, при която различните скорости на кръвотока се представят с цветове. По този начин се постига цветно изобразяване на самия кръвоток, като посока на неговото движение, локализация и площ. Цветният Доплер има съществено значение и улеснява бързото и по-точното разпознаване на регургитационните и шънтовите лезии на сърцето. Този метод придоби много голямо диагностично значение при почти всички сърдечни заболявания и особено при клапни сърдечни лезии, кардиомиопатии, перикардни заболявания, ИБС, тумори на сърцето, инфекциозен ендокардит, вродени сърдечни аномалии, дисекация на аортата. Чрез ехокардиография може да се определи дебелината на междукамерната преграда, свободната стена на лявата камера, размерите на аортата, лявото предсърдие и дясната камера, размерите и обемите на левокамерната кухина и функцията на лявата камера.

 • Съдов доплер:
  Представлява графично изображение на пулсациите на артерии и вени. Дава информация за степента на запушване на съдовете, съответно за риска от остра исхемия на мозъка или крайниците.
 
   
  Услуги
 
 
 • EКГ (12 канала).
 • 24-часово мониториране (EKG Holter).
 • 24-часово мониториране на артериалното налягане (RR Holter).
 • Eхокардиография с цветен доплер.
 • Съдов доплер на крайниците и шийните артерии и вени.
 
   
  Ценоразпис за платени медицински услуги в кардиологичен кабинет при ДКЦ XI ООД - гр. София
 
     
 
Цените по посочените услуги в ценоразписа са за времето от 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г.
       
  Вид услуги
Цена
 
  Първичен преглед с описание на анамнеза и статус със ЕКГ 15.00 лв.  
  Вторичен преглед и оценка на нов медицински проблем 12.00 лв.  
  Домашни посещения с ЕКГ в дома 20.00 лв.  
  ЕКГ с разчитане   5.00 лв.  
  Инжекции - подкожна   2.00 лв.  
                    - мускулна   3.00 лв.  
                    - венозна   4.00 лв.  
  RR и преоценка на терапията   5.00 лв.  
  Първичен преглед с описание на анамнеза и статус със ЕКГ за пенсионери 12.00 лв.  
  ЕКГ холтер мониториране 20.00 лв.  
  24-часово мониториране на артериалното налягане /RR Holter/ 20.00 лв.  
  Ехокардиография 20.00 лв.  
       
 
   
  Полезни връзки
 
 
     
  www.e-cardiologie.com
www.cardiologie-francophone.com
www.medinfo-bg.com
www.fr.wikipedia.org/wiki/Cardiologie
www.cardinale.fr
www.cibalab.com
www.escardio.org
www.bg-cardio-fondation.com
www.4xm.com
www.zdrave.net
www.bgdoktor.com
www.uhsek.com
www.depts.washington.edu/physdx/heart/demo.html
www.ecglibrary.com
www.hearthospital.bg
www.slkbg.com
www.pharmacy-bg.com
www.pharma-bulgaria.com
www.farmacia.start.bg
www.predavatel.com
www.neterra.tv
www.standartnews.com
www.servier.bg
www.tokudabolnica.bg
 
   
  Новини
 
     
 
ДКЦ ХІ ООД - гр. София предлага сключване на договор с фирми на абонаментен принцип за обслужване на пациенти от наличните специалисти и лаборатории, съгласно ценоразписа от платени услуги на здравното заведение. Разполагаме със следните специализирани кабинети:
 • Кардиология
 • Ендокринология
 • Акушерство и гинекология
 • Неврология
 • Хирургия
 • Уши, нос и гърло
 • Очни болести
 • Ортопедия
 • Дерматология и венерология
 • Рентгенология
 • Медицинска лаборатория
 • Физиотерапия и рехабилитация
 • Стоматология
 • Общопрактикуващи лекари
 • Медицински манипулации по домовете от медицинска сестра
 
  След проявен интерес от Ваша страна може да се свържете с управителя на здравното заведение Д-р Велизарова и да се договорят параметрите на предлаганите здравни пакети по специализираните кабинети.
Предимството ни е, че разполагаме с високо квалифицирани специалисти и апаратура, съчетано с приемливи цени на здравните услуги за гр. София.
 
 
За контакти и информация: Д-р Божков
 
     
   
  Контакти
 
     
 
 Работен график на Д-р Йовица Божков - Кабинет №3
     
  От понеделник до петък
8.00 ч. - 15.00 ч. амбулаторен прием
    15.00 ч. - 16.00 ч. домашни посещения
     
  Забележка: всеки четвъртък от 14.00 ч. до 15.00 ч.
    профилактични прегледи на рискови групи
     
     
 Адрес и телефон
     
  Адрес: 1303 София, ул. Цар Симеон №145, ДКЦ XI
  Тел.: +359 88 8649123
  e-mail: dr.yovitsa_bozhkov@abv.bg
  facebook: Yovitsa Bozhkov
     
     
 
 Местоположение
 
     
   
     
 
   
     
  Моето семейство